Regulament

Regulament

Măsuri minime de protecție, conservare și utilizare durabilă a componentelor diversității biologice pentru Parcul Natural Văcărești până la aprobarea planului de management al acestuia (Anexa la Nota nr. 5293/ CPP/ 01.08.2016)

Parcul Natural Văcărești, înființat prin HG nr. 349/2016 privind declararea zonei naturale ”Acumulare Văcărești” ca parc natural și instituirea regimului de arie naturală protejată, este arie naturală protejată de interes național.

Parcul Natural Văcărești face parte din categoria parcurilor naturale ce au drept scop protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacțiunea activităților umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică și/ sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică. 

Parcul Natural Văcărești corespunde categoriei V IUCN ”Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului și recreere”.

Limitele Parcului Natural Văcărești sunt descrise și aprobate prin HG nr. 349/2016.

În conformitate cu prevederile HG nr. 385/2015 privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109, înscris în anexa nr. 12 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, bunul imobil Acumularea Văcărești (S = 180,3462 ha, CF nr. 212826), localizat pe Splaiul Unirii nr. 174, Sector 4, București, se află în administrarea Administrației Naționale ”Apele Române”.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin L nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 49 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc măsuri minime de protecție, conservare și utilizare cu caracter provizoriu, până la aprobarea Planului de Management al Parcului Natural Văcărești.

Măsuri minime de protecție, conservare și utilizare în Parcul Natural Văcărești

1. Pe suprafața Parcului Natural Văcărești sunt permise următoarele activități:

a) Activități de cercetare științifică (studierea naturii, florei și faunei);

b) Fotografierea, pictura peisajelor

c) Plimbări pe jos pe drumurile și potecile existente;

d) Plimbări cu bicicleta pe drumurile și potecile existente;

e) Vizite educative, ore în aer liber.

2. Colectarea/ recoltarea de specii de floră și faună se poate face numai în scop științific cu avizarea prealabilă a administratorului.

3. În cazuri de urgență este permis accesul autovehiculelor de pompieri, poliție, ambulanță, Administrației Naționale ”Apele Române” sau în alte cazuri doar cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

4. Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre și acvatice din Parcul Natural Văcărești sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare (inclusiv pescuitul și vânatul);

b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c) distrugerea și/ sau culegerea cuiburilor și a ouălelor din natură;

d) deteriorarea și/ sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;

e) deținerea, transportul, comerțul sau schimburile în orice scop fără autorizația autorității de mediu competente;

f) deținerea neautorizată în captivitate a exemplarelor din fauna sălbatică.

5. Pe raza Parcului Natural Văcărești este interzis pășunatul.

6. Pe întreaga suprafață a Parcului Natural Văcărești este intezisă exploatarea resurselor minerale, a solului, a litierei.

7. Este interzisă tăierea și/ sau incendierea arborilor verzi sau uscați, precum și a stufărișului și vegetației ierboase.

8. În vederea reducerii riscului de incendiu al vegetației ierboase sau stufărișului este strict interzis fumatul în afara spațiilor special amenajate.

9. Este interzis scăldatul și utilizarea de detergenți în acumulările de apă.

10. Este strict interzis accesul cu barca pe luciul de apă, cu excepția acțiunilor de cercetare și monitorizare a speciilor și habitatelor aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

11. Este interzisă poluarea de orice tip.

12. Până la realizarea zonării interioare și aprobarea Planului de Management, pe întreg teritoriul Parcului Natural Văcărești realizarea oricărui tip de construcții este interzisă.

13. Administratorul construcțiilor hidrotehnice ale Acumulării Văcărești, respectiv Administrația Națională ”Apele Române”, are dreptul de a realiza lucrări de întreținere și exploatare strict necesare pe suprafața Parcului Natural Văcărești, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

14. Este interzisă distrugerea tăblițelor indicatoare sau a panourilor de informare.

15. De asemenea, pe teritoriul Parcului Natural Văcărești, sunt interzise următoarele activități:

a) aprinderea focului;

b) perturbarea liniștii prin orice fel de mijloace (strigăte, petarde, folosirea de echipamente audio etc.);

c) accesul câinilor lăsați liberi și fără botniță;

d) depozitarea oricăror tipuri de deșeuri sau gunoi menajer;

e) practicarea oricăror sporturi cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili;

f) accesul în afara drumurilor și potecilor existente;

g) accesul cu vehicule sau motociclete, scutere, ATV-uri;

h) spălarea autovehiculelor;

i) depozitarea cadavrelor de orice natură;

j) vânătoarea și pescuitul;

k) distrugerea sau colectarea de plante, roci, fosile, păsări, insecte, precum și a amenajărilor existente.

Dispoziții finale

1. Prezentele măsuri minime de conservare se aplică, fără excepție, până la aprobarea Regulamentului și/ sau a Planului de Management al Parcului Natural Văcărești. Aceste măsuri pot fi modificate și completate doar cu aprobarea autorității publice centrale de mediu.

2. Încălcarea dispozițiilor prezentelor măsuri minime de conservare atrage, după caz, răspunderea penală, contravențională, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.