Comunicate

PMB a demarat consultarea publicului cu privire la ”Planul Urbanistic Zonal Coordonator - Parcul Natural Văcărești al Sectorului 4”.

PMB a demarat consultarea publicului cu privire la ”Planul Urbanistic Zonal Coordonator - Parcul Natural Văcărești al Sectorului 4”.

Punctul de vedere al Asociației Parcul Natural Văcărești este următorul:

 

În atenția Primăriei Municipiului București

 

Referitor la Planul de Urbanism Zonal Coordonator - Parcul Natural Văcărești al sectorului 4 din Municipiul București, supus dezbaterii publice în perioada 26.08.2019 - 19.09.2019 și pt. care s-a eliberat  la cererea SC Vego Concept Engineering SRL certificatul de urbanism nr. 1031/1740111/11.07.2019, vă facem următoarele precizări necesare elaborării PUZ:

 

 1. Parcul Natural Văcărești a fost declarată arie naturală protejată, categoria "parc natural", prin HG 349 din 11 mai 2016, publicată în M Of. nr. 341/13 mai 2016.
 2. Limitele Parcului Natural Văcărești sunt descrise și figurate în Secțiunile 1 și 2 ale Anexei HG 349/2016.
 3. Parcul Natural Văcărești, ca orice arie naturală protejată, se supune legislației în domeniul ariilor naturale protejate, respectiv OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare.
 4. Conform OUG 57/2007, Anexă 1, lit. e), parcul natural este acea arie naturală protejată a căruei scopuri sunt "protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică. Managementul parcurilor naturale urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale. Parcurile naturale corespund categoriei V IUCN "Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi recreere"."
 5. Administrarea Parcului Natural Văcărești se face de către o structura de administrare special constituită, îndrumată de către un consiliu științific și sprijinită de către un consiliu consultativ, în baza unui regulament și al unui plan de management elaborate de către Administrația parcului, avizate de către Consiliul Științific și Academia Română și aprobate prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului.
 6. Conform Art. 21 (5) din OUG 57/2007, "Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală și națională, precum și orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autoritățile emitente cu prevederile planului de management".
 7. Conform Art. 24 (2) din OUG 57/2007, "Planurile de dezvoltare pentru zonele incluse în arii naturale protejate se modifică de către autorităţile responsabile în conformitate cu prevederile planurilor de management, respectiv cu obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate care nu dispun de plan de management"
 8. Parcul Natural Văcărești are Regulamentul și Planul de Management în curs de elaborare și va avea o zonare internă, realizată prin planul de management, iar activitățile permise/interzise în zonele interne ale acestuia sunt menționate în Art. 22 al OUG 57/2007.
 9. Activitățile permise în Parcul Natural Văcărești sunt, în funcție de zona, cele de cercetare, educație ecologică, ecoturism, intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile.
 10. În ce privește activitățile de construcții - investiții, acestea sunt interzise în zona de protecție integrală și în zona de management durabil, cu excepţia celor destinate strict administrării parcului şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale. În zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt permise activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii.
 11. Conform celor de mai sus, folosințele (CB4 - campusuri universitare, unități de cercetare, parcuri științifice, V1a - parcuri, grădini și scuaruri publice orășenești și fâșii plantate publice, V3b - spații verzi pentru agrement) și delimitarea zonelor pentru acestea propuse în PUG Municipiul București în Parcul Natural Văcărești sunt în contradicție cu prevederile legale din domeniul ariilor naturale protejate.
 12. Zonarea Parcului Natural Văcărești propusă de către Asociația Parcul Natural Văcărești pentru a fi aprobată prin Planul de Management al parcului, ia în considerare aspectele de conservare a biodiversității, cele de amenajare a infrastructurii specifice pentru cercetare, ecoturism, educație și recreere și specificul parcului.  

        În zona de dezvoltare durabilă am propus realizarea unui centru de vizitare cu rol de promovare a valorilor naturale ale parcului și României, de informare a        vizitatorilor, de educație a publicului și de cercetare în domeniul conservării naturii precum și o infrastructură specifică ariei protejate, formată din trasee tematice, observatoare ornitologice și pentru fauna, puncte de informare, spaţiii de odihnă şi relaxare, spaţii de recreere şi joacă, trasee de promenadă, de alergare şi pentru bicicletă, etc..

 

Includerea acestora în PUZ Parcul Natural Văcărești este binevenită atât pentru parc cât și pentru integrarea acestuia în viață bucureștenilor, iar asociația noastră își manifestă deschiderea și disponibilitatea pentru a sprijini acest demers.

 

proiect-puz-vacaresti-pmb-2019.jpg

Share Article:

Share