Regulament

Regulament

Regulamentul Parcului Natural Văcărești

 

 

Capitolul 1 Înfiinţarea, scopul, limitele, responsabilitățile

Art. 1 Parcul Natural Văcărești (denumit în continuare PNV) a fost înfiinţat în anul 2016 prin Hotărârea de Guvern nr. 349/11.05.2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 371/13.05.2016, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 PNV este o arie naturală protejată corespunzătoare categoriei V IUCN, care are ca scop protecţia şi conservarea ansamblului peisagistic și a biodiversității, oferind posibilitatea desfășurării activităților educative, recreative, turistice și de cercetare ştiinţifică.

Art. 3 (1) Descrierea limitelor teritoriale ale PNV conform HG nr. 349/2016, sunt prezentate în Anexa 1 la Regulament.

(2) Zonele funcționale ale PNV vor fi stabilite prin Planul de management.

Art. 4 Responsabilitatea administrării PNV revine Administrației PNV (APNV), conform Contractului nr. 3370/GLG/07.04.2016 – 15/APNV/07.04.2016, încheiat cu Ministerul Mediului, și actelor adiționale încheiate cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Art. 5 APNV elaborează și implementează Planul de Management, desfășoară, organizează și supraveghează toate activitățile care se desfașoară pe teritoriul PNV, asigurând îndeplinirea funcțiunilor parcului (educație, recreere, cercetare) și a obiectivelor de management, protecția habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Art. 6 Activitățile APNV legate de managementul biodiversității sunt coordonate și aprobate de Consiliul Știintific al PNV (denumit în continuare CS), constituit în baza Art. 19 (4), (5) din OUG nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 Participarea factorilor interesați la managementul PNV se asigură prin Consiliul Consultativ de Administrare, organism cu rol consultativ în planificarea și desfășurarea activităților specifice, constituit în baza Art. 19 (2), (3) din OUG nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 Pe teritoriul PNV și în vecinătatea acestuia se interzic activitățile care generează un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice, habitatelor naturale și peisajelor pentru care a fost desemnat parcul. Proiectele, planurile și activitățile propuse a se desfășura pe teritoriul PNV vor fi supuse spre analiză și avizare APNV. Avizul (pozitiv sau negativ) va fi emis în baza hotarârii CS. La solicitarea autorităților de mediu competente, în cadrul etapei de încadrare de mediu a proiectelor, planurilor, activităților propuse a se desfășura în vecinătatea Parcului Natural Văcărești, APNV va analiza proiectele, planurile și/ sau activitățile respective și va emite un aviz/ punctul de vedere, în baza hotărârii CS.

 

Capitolul 2 Reguli de acces și vizitare

Art. 9 Vizitarea PNV este gratuită.

Art. 10 Accesul publicului este permis între orele 06:00 – 22:00 în perioada 1 aprilie – 30 septembrie și 07:00 – 17:00 în perioada 1 octombrie – 31 martie.

Art. 11 (1) Accesul în interiorul digului este permis prin locurile unde există facilități de trecere peste marginea betonată a acestuia, respectiv:

 • Strada Săvinești;
 • Colțul digului de la intersecția Splaiul Dâmboviței cu Șoseaua Vitan-Bârzești;
 • Colțul digului din fața complexului Asmita Gardens/Observatorului PNV.

(2) Este interzis accesul publicului prin locuri neamenajate.

(3) Este interzis accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante.

(4) Este interzis accesul cu arme de orice tip.

Art. 12 (1) Circulația vizitatorilor este permisă numai pe drumurile/potecile marcate (inclusiv “coama” digului), considerate trasee de vizitare.

(2) Este interzis accesul publicului în afara acestor trasee.

(3) Abaterea de la traseele menţionate la alineatul (1) este permisă pentru:

 • Personalul APNV și reprezentanții instituțiilor de mediu aflați în exercițiul funcțiunii și pentru intervenții în caz de necesitate (poliție, salvare, pompieri);
 • Cercetători, în cadrul temelor avizate de APNV, cu aprobare scrisă din partea APNV;
 • Colaboratori, parteneri, voluntari angrenați în activități organizate/aprobate de APNV;
 • Grupuri organizate de APNV sau cu acordul APNV, dacă specificul activității necesită ieșirea de pe drum/potecă; în acest caz conducatorul grupului își asumă răspunderea și va respecta măsurile de protecție;
 • Proprietari de terenuri, pe, spre/ dinspre proprietățile lor.

Art. 13 Vizitatorii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe toată durata vizitării parcului. Deșeurile vor fi evacuate în afara parcului, în locurile special amenajate.

 

Capitolul 3 Reglementarea activităţilor în Parcul Natural Văcărești

 

A. Activități permise

Art. 14 Pe suprafața PNV sunt permise următoarele activități:

 • Plimbări pe jos și alergare pe drumurile și potecile existente, marcate pe harta parcului;
 • Plimbări cu bicicleta pe drumurile și potecile existente, cu o conduită care să nu deranjeze sau sa pună în pericol ceilalți vizitatori;
 • Vizite instructiv-educative, ore în aer liber pentru elevi, studenți;
 • Observarea naturii, activități foto-video pentru uz personal (necomercial);
 • Recreere și petrecerea timpului liber în natură;
 • Accesul cu câini vaccinați, ținuți în lesă pe toată durata vizitei (și cu botniță, în cazul raselor periculoase, conform legii). Notă: Patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.
 • Picnic în locurile special semnalizate și amenajate, fără aprinderea focului;
 • Activități asociate unor proiecte de cercetare științifică, cu acordul scris al APNV.

 

B. Activități interzise

Art. 15 Pe suprafața PNV sunt interzise următoarele activități:

 1. Vânătoarea, capturarea sau vătămarea animalelor, prin orice metode; perturbarea intenționată în cursul perioadelor de reproducere, creștere, hibernare și migrație;
 2. Pescuitul, prin orice metode, atât de pe maluri sau de pe gheață, cât și din ambarcațiuni, precum și deținerea sau transportarea pe teritoriul PNV a instrumentelor de pescuit de orice fel;
 3. Distrugerea cuiburilor, colectarea ouălor;
 4. Eliberarea, abandonarea sau introducerea de specii de plante sau animale, fără acordul scris al APNV;
 5. Accesul animalelor domestice, cu excepția celor prevăzute la Art. 14 f), și pășunatul;
 6. Abandonarea deşeurilor de orice fel în afara locurilor special amenajate;
 7. Distrugerea vegetației, tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane;
 8. Plantarea de puieți și semințe fără acordul scris al APNV;
 9. Camparea și amenajarea de adăposturi, fără acordul scris al APNV;
 10. Aprinderea focului fără acordul scris al APNV;
 11. Fumatul, cu excepția locurilor aprobate de APNV, special amenajate și semnalizate corespunzător și a țigărilor electronice;
 12. Consumul de băuturi alcoolice;
 13. Perturbarea liniştii în parc prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea echipamentelor audio etc.)
 14. Distrugerea sau degradarea oricăror construcţii sau amenajări de pe teritoriul parcului, a panourilor informative și a indicatoarelor, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau semnelor de marcaj de pe traseele de vizitare și a semnelor de delimitare a parcului;
 15. Săpăturile în vederea colectării de materiale reciclabile, cu excepția activităților de colectare a deșeurilor organizate și coordonate de către administrația parcului;
 16. Poluarea de orice fel, inclusiv prin utilizarea detergenților;
 17. Scăldatul;
 18. Accesul cu mijloace motorizate, cu excepția:
  • autovehiculelor APNV sau autorizate de APNV;
  • autovehiculelor Ministerului Mediului, Apelor Romane, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Gărzii de Mediu, poliției, salvării, pompierilor (pentru exercitarea atribuțiilor sau pentru intervenții de urgență). Cu excepția cazurilor de strictă necesitate, aceste autovehicule vor circula numai pe: drumul de pe coama digului, pe latura interioară betonată a digului și pe drumul de utilitate din interiorul parcului;
 19. Accesul pe apă, cu orice tip de ambarcațiune, cu excepția celor autorizate de APNV, în scop de monitorizare/cercetare/documentare/curățare/amenajare;
 20. Utilizarea dronelor și a altor aparate de zbor, cu excepția cazurilor de documentare și supraveghere, aprobate de APNV; această regulă se completează cu prevederile legale în domeniul aviației;
 21. Hrănirea animalelor sălbatice de către vizitatori.

 

C. Activități reglementate

Art. 16 Pe teritoriul PNV, următoarele activități sunt permise numai cu aprobarea scrisă prealabilă a APNV:

 1. Plantare de puieți, semințe sau orice alte amenajări silvice;
 2. Cositul fânețelor;
 3. Tăierea vegetaţiei cu scopul de a elimina speciile invazive;
 4. Recoltarea stufului;
 5. Colectarea, prelevarea speciilor de floră și faună şi a eşantioanelor de origine naturală de orice fel;
 6. Proiecte și activități de reconstrucție ecologică;
 7. Eliberarea/ introducerea de plante și animale, indiferent de specie;
 8. Organizarea de competiţii sportive;
 9. Camparea, în scopuri de monitorizare/cercetare/documentare sau educative;
 10. Desfășurarea activităților comerciale, inclusiv organizarea de excursii de grup, tururi ghidate, workshop-uri foto-video, ședințe foto-video comerciale (prezentare produse, lifestyle, modă etc.), de către orice persoana fizică sau juridică, în condițiile stabilite de APNV (inclusiv prin achitarea unei taxe).

 

Capitolul 4 Cercetare ştiinţifică

Art. 17 Cercetarea ştiinţifică în PNV va urmări în principal realizarea obiectivelor de management al biodiversităţii şi peisajului PNV și de dezvoltare/ limitare a ecoturismului în zonă.

Art. 18 Pe teritoriul PNV, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu acordul scris al APNV, care poate sprijini această activitate logistic, în măsura posibilităţilor.

Art. 19 Rezultatele temelor de cercetare vor fi prezentate APNV. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în PNV, acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, APNV va propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor parcului.

Art. 20 Reconstrucţia habitatelor deteriorate se va face pe baza unui studiu ştiintific avizat de CS.

Art. 21 În cazul apariţiei unor noi specii invazive care periclitează integritatea ecosistemelor, se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiilor avizate de CS.

 

Capitolul 5 Monitorizarea perimetrului Parcului Natural Văcărești

Art. 22 Monitorizarea perimetrului Parcului Natural Văcărești se asigură prin rangerii angajați ai APNV și rangeri voluntari, având următoarele atribuții:

 • asigură respectarea preverilor prezentului regulament și a altor măsuri comunicate de APNV;
 • informează și ghidează vizitatorii;
 • asigură colaborarea cu instituțiile relevante pentru aplicarea măsurilor legale din domeniul ariilor naturale protejate și alte domenii relevante pentru PNV.

Art. 23 APNV poate instala un sistem de supraveghere video, funcțional inclusiv pe timpul nopții, pentru observarea activităților contravenționale și inițierea măsurilor de prevenire și răspuns.

 

Capitolul 6 Construcţii

Art. 24 Pe teritoriul PNV este interzisă realizarea de construcţii, cu excepţia:

 • celor care deservesc activităţi de cercetare și/ sau de administrare şi gospodărire a parcului, cu aprobarea APNV și respectarea prevederilor legale;
 • celor care facilitează accesul și circulația în siguranță a vizitatorilor pe traseele amenajate, precum și observarea faunei și a peisajului;
 • construcțiilor prevăzute în Planul de Management, destinate strict îndeplinirii funcțiunilor PNV.

 

Capitolul 7 Finanţarea activităţilor și a proiectelor

Art. 25 Finanţarea activităţilor și proiectelor APNV se poate asigura din fonduri provenite din:

 • Taxe și tarife pentru servicii și activități speciale desfășurate în parc;
 • Proiecte desfășurate în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale;
 • Subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii etc.;
 • Comercializarea de cărți, broșuri, postere, articole de îmbrăcăminte, produse promoționale conținând în principal imagini din parc și/ sau sigla parcului
 • Fonduri publice, respectiv finanțări europene sau naționale pentru arii naturale protejate și administrarea acestora, inclusiv de la bugetul statului conform OUG 57/2007 aprobată prin Legea 49/2011 cu modificările și completările ulterioare, și celorlalte reglementări legale în vigoare.

 

Capitolul 8 Sancţiuni

Art. 26 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 27 Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţii, dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, și se sancționează conform OUG 57/2007 aprobată prin Legea 49/2011 cu modificările și completările ulterioare, și celorlalte reglementări legale în vigoare.

Art. 28 Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul APNV și de către personalul instituțiilor abilitate ale statului, în limita competențelor acestora.

Art. 29 Personalul APNV  îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii de serviciu. De asemenea, echipa APNV este prezentată publicului prin diferite mijloace de informare (pagina web, mass-media, panouri, pliante și alte materiale).

Art. 30 În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalul APNV are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercînd să comită fapte care constituie contravenții pe raza PNV.

Art. 31 Constituie contravenție neprezentarea actelor de identitate, când acestea sunt solicitate de personalul APNV la constatarea unor acțiuni/fapte ce constituie contravenții.

Art. 32 Constatarea faptelor ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul APNV și de către personalul altor instituții ale statului, în baza competențelor legale.

Art. 33 În exercitarea atribuțiilor de serviciu privind monitorizarea perimetrului PNV, apărarea și administrarea ariei naturale protejate, personalul împuternicit al APNV are dreptul de a constata și sancționa contravenții conform prezentului Regulament și legislației specifice ariilor naturale protejate.

 

Capitolul 9 Dispoziţii finale

Art. 34 În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi, epizootii, focare de infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale.

Art. 35 Prezentul regulament poate fi modificat de către APNV, în baza hotărârii CS și cu aprobarea autorității responsabile din domeniul ariilor naturale protejate.

Art. 36 Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina web a APNV, prin materiale tipărite distribuite vizitatorilor; extrase importante vor fi afișate în punctele de acces.

Art. 37 Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.